โปรแกรมบัญชีรายบุคคล "SmartAcc" เป็นแอพพลิเคชัน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล "SmartAcc" เหมาะสำหรับยุคของการสื่อสารทางด้านสารสนเทศบนเครือข่ายไร้สาย การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบกราฟต่างที่ทันสมัย ดังนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ "รู้บันทึก รู้บัญชี รู้ออม" โดยมีคุณสมบัติหลัก ดังนี้
  • ระบบบันทึกรายได้
  • ระบบบันทึกรายจ่าย
  • ระบบรายงานเงินคงเหลือ
  • ระบบคำนวณเงินออม
  • ระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลบัญชีรายบุคคล
                 มีการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการจัดการระบบ ทำให้มีโปรแกรมทั้งรุ่นที่ทำงานบน Tablet, Smart Phone และ ระบบ Web Based โดยไม่ว่าผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์ใด ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงกันหมดด้วยระบบ Cloud Computing
                 การใช้บริการโปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” ได้ตามทางเลือกที่ท่านสะดวก คือ การติดตั้งบน Smart Phone หรือติดตั้งบน Tablet
ระบบปฏิบัติการ Download คู่มือการใช้งาน คู่มือการดาวน์โหลด
Android
iOS